Algemene Voorwaarden PlusJeHuis van Volta Limburg

1. Definities en partijen

a) In deze algemene voorwaarden worden onderstaande definities met de beschreven betekenis gebruikt:

  • Volta Limburg: Volta Limburg BV, Breinderveldweg 5, 6365 CM Schinnen. KvK-nummer 14633613.

  • PlusJeHuis van Volta Limburg (hierna PlusJeHuis): de dienst van Volta Limburg om Klant te adviseren en te begeleiden bij de verduurzaming van de woning.

  • Klant: de natuurlijke persoon die Advies krijgt van Volta Limburg en eventueel een Overeenkomst sluit met Partner(s) in het kader van PlusJeHuis.

  • Partners: Volta Limburg werkt samen met partners, waaronder de servicepartners van Essent, voor het opstellen en uitbrengen van offertes en voor de installatie van de energiebesparende maatregelen naar aanleiding van die offertes.

  • Advies: Volta Limburg geeft via PlusJeHuis een advies aan de Klant. Naar aanleiding van dit Advies sluit de Klant eventueel een Overeenkomst met de Partner(s).

  • Overeenkomst: de tussen Klant en Partner tot stand gekomen koop- en/of dienstverleningsovereenkomst naar aanleiding van het Advies in het kader van PlusJeHuis

  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Verzamelen van gegevens voor het advies

a) Voor het samenstellen van het Advies combineert Volta Limburg verschillende openbare of algemeen beschikbare databronnen, aangevuld met eigen opgebouwde geanonimiseerde data. De Klant kan de data goedkeuren en toevoegen.

b) De Klant en de adviseurs van Volta Limburg kunnen het Advies verder personaliseren en bewaren.

c) Volta Limburg probeert zoveel mogelijk juiste en accurate informatie te geven aan de Klant over de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van energiebesparende maatregelen. Het Advies is indicatief. Het kan voorkomen dat onjuiste of niet accurate situaties worden geschetst of dat een Advies niet precies aansluit bij de daadwerkelijke situatie.

3. Offertes en uitvoering van de installatie

a) Het Advies bevat uit een indicatieve prijsberekening voor de afzonderlijke energiebesparende maatregelen. Met deze berekeningen vraagt Volta Limburg op verzoek van de Klant offerte(s) aan bij de Partners.

b) Volta Limburg geeft de benodigde informatie voor het aanvragen van de offerte(s) door aan de Partner(s).

c) De adviseurs van Volta Limburg en/of de Partner(s) nemen indien noodzakelijk contact op met de Klant om de situatie te bespreken, te toetsen en/of om extra informatie in te winnen.

d) De Klant ontvangt een offerte van de Partner(s), rechtstreeks of via Volta Limburg. Deze offerte kan schriftelijk, elektronisch en mondeling geaccepteerd worden. Met het accepteren van de offerte gaat de Klant de Overeenkomst aan met de Partner.

e) De Partner is verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de geïnstalleerde energiebesparende maatregelen. Bij uitvoering van de werkzaamheden gelden de algemene (leverings)voorwaarden van de betreffende Partner.

f) Volta Limburg is verantwoordelijk voor het geven van kwalitatief advies en zet zich in voor een juiste uitvoering van de maatregelen door de Partner(s), zoals beschreven in de gesloten Overeenkomst.

4. Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Volta Limburg met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de regels van de geldende privacywetgeving. In de privacyverklaring op www.voltalimburg.nl/algemene-voorwaarden/ leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

5. Slotbepalingen

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Klant een aanvraag doet voor een Advies.

b) Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Volta Limburg worden gewijzigd. Wijzigingen gaan pas in 14 dagen na de dag waarop de wijzigingen bekendgemaakt zijn, tenzij in de bekendmaking een latere ingangsdatum staat. Onder de bekendmaking verstaan wij een schriftelijke of digitale kennisgeving over het wijzigen van de voorwaarden.

c) Volta Limburg behoudt zich het recht voor om de dienstverlening PlusJeHuis op ieder door haar gewenst moment te stoppen. Volta Limburg zal Klanten die in een proces van offerte-aanvraag, levering en/of nazorg zitten, voor zover mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen en het eventueel lopende proces nog zoveel mogelijk begeleiden.

d) Op deze Algemene Voorwaarden en de dienstverlening zelf is Nederlands recht van toepassing.

e) Een geschil tussen Klant en Volta Limburg wordt, indien niet onderling op te lossen, voorgelegd aan een rechter die volgens de wet bevoegd is.